Postgrau de Legalització d’Activitats

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
Tipus
En línia
Durada
225 hores
Lloc
En línia

Organitzat per

Aquest Postgrau s'ha organitzat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) i Universitat de Lleida (UdL)

Amb la col·laboració de Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (ENGINYERS MANRESA), Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (ENGINYERS TARRAGONA), Col·legi Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès (ENGINYERS GARRAF-PENEDÈS)Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (ENGINYERS LLEIDA).

 

 

Objectius

Us oferim el primer Postgrau de Legalització d’Activitats que existeix a l’estat. Respon a l’evolució d’un curs, àmpliament consolidat, realitzat per ENGINYERS BCN amb més de 10 anys d’existència.

 

La necessitat d’ampliar temes, tractar camps nous i necessaris com el BIM i la complexitat dels diferents àmbits ha portat a crear aquest Postgrau amb una durada de 225 h.

 

És un Postgrau dedicat eminentment a enginyers i al món de les activitats en general ja sigui per fer legalitzacions, des del vessant de l’administració pública o de les entitats de control.

 

Està orientat a professionals universitaris que volen introduir-se en el camp de la realització de projectes d’activitats o a enginyers amb poca experiència i que volen ampliar el seu camp de treball. També està pensat per a professionals que es volen actualitzar en la tramitació electrònica, posada al dia en la normativa i procediments administratius de tramitació de llicències d’activitats actuals.

 

Es donarà una visió general de la normativa que afecta les activitats i més concretament sobre la legalització, la tramitació i els requeriments necessaris per a posar-les en marxa. També es tracten temes nous com el BIM o l'administració electrònica i d’altres de col·laterals com les obres associades, les instal·lacions o altra normativa que pot afectar com temes sanitaris, de salut laboral o Protecció Civil.

 

Punts claus:

 

1. Conèixer tot el necessari per a poder responsabilitzar-se d’un projecte d’activitats.

2. Actualitzar els coneixements sobre la tramitació actual, les normatives d’aplicació i les diferents interpretacions, per a professionals amb experiència però que els hi cal estar al dia.

3. Tenir un coneixement ampli sobre la normativa de referència i la tramitació de projectes d’activitats.

4. Conèixer l’estructura i contingut d’un projecte d’activitats

5. Tenir una base documental amplia de normatives, de documents interpretatius i d’ampliacions dels diferents temes per a una millor aplicació de les diferents tipologies d’activitats.

6. Conèixer les dades importants de cada una d’aquestes normatives sectorials

7. Agafar criteri i tenir en compte les diferents interpretacions de la normativa

8. Tenir coneixement sobre matèries noves, actuals i de futur: BIM, administració digital, etc.

9. Veure exemples i solucions als diferents aspectes de les activitats

10. Aprendre a integrar activitats, obres i instal·lacions

11.  Prendre consciència del que representa aquesta professió

12.  Donar eines als tècnics per a desenvolupar totes les tasques relacionades amb les activitats.

 

Destinataris

Professionals universitaris (preferentment enginyers) que volen introduir-se en el camp de la realització de projectes d'activitats o amb poca experiència i que volen ampliar el seu camp de treball. També està pensat per a professionals que es volen actualitzar en la tramitació electrònica, posada al dia en la recent normativa i nous procediments administratius de llicències d'activitats. 

 

Programa

Mòdul 1: Conceptes i tramitació

 

 

Tema 1. Normativa de referència: Europea, Catalana, de Barcelona i Espanyola. Marc actual de la normativa d’activitats: Mediambient, incendis, espectacles, Llei de simplificació, obres associades.

 

Tema 2. Tramitació dels projectes d’activitats mediambientals.

 

Tema 3. Tramitació dels projectes d’activitats d’espectacles.

 

Tema 4. Tramitació dels projectes d’activitats per la llei de facilitació.

 

Tema 5. Tramitació dels projectes d’incendis.

 

Tema 6.Coordinació transversal dels projectes i legalitzacions en MA, espectacles, simplificació, incendis i obres associades.

 

Tema 7.Tramitació electrònica de la documentació.

 

Tema 8. Creació de documents complexes amb Adobe.

 

 

 

Mòdul 2: Normativa d’aplicació

 

 

Tema 9. Conceptes urbanístics.

 

Tema 10. Accessibilitat.

 

Tema 11.1 Normes sectorials d’incendis. Incendis en edificació no industrial - CTE.

 

Tema 11.2 Normes sectorials d’incendis. Incendis en establiments industrials - RSCIE.

 

Tema 11.3 Normes sectorials d’incendis. Instal·lacions de Protecció Contra Incendis - RIPCI.

 

Tema 12.1 Normes sectorials. Contaminació atmosfèrica.

 

Tema 12.2 Normes sectorials. Soroll.

 

Tema 12.3 Normes sectorials. Residus i Contaminació de sòls.

 

Tema 12.4 Normes sectorials. Aigües residuals.

 

Tema 12.5 Normes sectorials. Contaminació lluminosa.

 

Tema 12.6 Normes sectorials. Espectacles públics i activitats recreatives.

 

Tema 12.7 Normes sectorials. Centres comercials.

 

 

 

 

Mòdul 3: Normativa sectorial i aspectes que influeixen en el projecte i el projectista

 

 

Tema 13. DL Abstract + Índex d'un projecte d'activitats. Contingut mínim segons norma UNE 157601.

 

Tema 14.: Visat de projectes, control Col·legial i Responsabilitat Civil.

 

Tema 15. El Reglament de productes de la construcció i la seva repercussió a les activitats.

 

Tema 16. Introducció al Disseny Prestacional.

 

Tema 17. Tramitació a BCN: Ordenança d'activitats OMAIIAA i Ordenança d'obres ORPIMO. Tramitació de les obres: Informes d'idoneïtat tècnica.

 

Tema 18.1 Normes sectorials complementaries. Normativa sanitària relacionada amb activitats.

 

Tema 18.2 Normes sectorials complementaries. Normatives específiques per activitats concretes.

 

Tema 18.3 Normes sectorials complementaries. Normativa APQ, ADR, Atex, accidents majors, protecció civil, PAU.

 

Tema 18.4 Normes sectorials complementaries. Riscos laborals i la seva relació amb la legalització d'activitats.

 

Tema 19. Tramitació de les instal·lacions associades a l'activitat: BT, RITE, pressió, etc.

 

Tema 20. Organització i planificació del projecte i legalització de les obres i instal·lacions respecte de l'activitat (fora de BCN).

 

Tema 21. Aspectes del manteniment posterior.

 

Tema 22. Introducció i primeres nocions del BIM.

 

Tema 23. Consells sobre la relació amb el client, la visita, el pressupost, el certificat, la fidelització, les tasques posteriors, etc.

 

 

Mòdul 4: Aplicació pràctica

 

 

Projecte final de Postgrau: Realitzar un Projecte ambiental i un d'incendis d’un establiment partint de premisses.

 

 

Impartit per

Xavier Torrent Foz, enginyer tècnic municipal d’activitats, medi ambient i obres industrials. Membre del Comitè de Legalització d’activitats de l’entitat PRO (acreditada per ENAC) de Certificació professional de persones

 

David Jiménez, Cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN i Membre del Comitè de certificació de l’entitat PRO (acreditada per ENAC) de Certificació professional de persones

 

Jordi Artiga, Coordinador del postgrau, Enginyer tècnic químic, Masters en Plàstics i en Qualitat, enginyer municipal, projectista, formador, Assessor Seg.Ind. en sector químic a CECOT, Expert en certificació professional en activitats a PRO (acreditat ENAC) i exsecretari d'ENGINYERS BCN.

 

Grau Baquero, Enginyer industrial per la Universitat de Girona, amb experiència al sector industrial alimentari i en instal·lacions de fred industrial. Doctorat en enginyeria a la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment professor agregat a la Universitat de Lleida impartint assignatures de l'àmbit mecànic i d'automatització industrial.

 

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (en línia): 1750 €
Preu precol·legiats (en línia): 1750 €
Preu no col·legiats (en línia): 2450 €

Formes i terminis de pagament dels cursos

 

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
  • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).

 

Política de preus: 

 

Col·legiats

A continuació es desglosa la política de preus per a la possibilitat d'acollir-se Postgrau sencer o inscripció a mòduls independents: 

Import Postgrau sencer: 1750 € (inclosa subvenció de part de la matrícula)

Per a la inscripció d'un mòdul (M1 o M4): 450

Per a la inscripció als dos mòduls (M1 i M4): 400 € c/u

Per a la inscripció d'un mòdul (M2 o M3): 675 €

Per a la inscripció als dos mòduls (M2 i M3): 625 € c/u

Per tots aquells que reemprenen el curs (no s’han matriculat del curs sencer i seguit) es farà una classe de refresc dels conceptes anteriors.

 

No col·legiats

A continuació es desglosa la política de preus per a la possibilitat d'acollir-se Postgrau sencer o inscripció a mòduls independents: 

Import Postgrau sencer: 2450 €

Per a la inscripció d'un mòdul (M1 o M4): 625 €

Per a la inscripció als dos mòduls (M1 i M4): 575 € c/u

Per a la inscripció d'un mòdul (M2 o M3): 925

Per a la inscripció als dos mòduls (M2 i M3): 875 € c/u

 

Per tots aquells que reemprenen el curs (no s’han matriculat del curs sencer i seguit) es farà una classe de refresc dels conceptes anteriors.

 

Condicions especials de finançament per a col·legiats i col·legiades d’ENGINYERS BCN

 

Els col·legiats/des d’ENGINYERS BCN podran finançar l’import del Postgrau de Legalització d’Activitats en 6 mensualitats, sense interessos, de les que se’n desprèn una primera quota de 300 €/mes i les cinc restants de 290 €/mes.

 

Els col·legiats/des que desitgin realitzar el pagament del Postgrau sencer d’inici, gaudiran d’un 10% de descompte en el preu d’inscripció.

Documentació

El curs utilitzarà documents escrits, resums, vídeos explicatius de cada tema, material multimèdia i connexions per videoconferència amb els ponents. S’aportarà tota la pràctica totalitat de normatives vigents relacionada amb cada tema, presentacions interessants i norma derogada per a casos existents que poder ser d’interès.

També es facilitaran guies, presentacions i informació annexa als diferents temes.

 

Titulació:

Finalitzat el Postgrau i superada l'avaluació, l'alumne rebrà Diploma amb doble titulació del Postgrau atorgat per Universitat de Lleida i Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN). 

 

Aquest Postgrau compleix amb els requisits de formació continuada per certificar-se com Expert en Legalització d'Activitats, certificació acreditada per ENAC segons la Norma ISO 17024:2012. 

Observacions

Dins d'aquestes hores s'inclourien conferències i jornades tècniques pendents de confirmació.

 

Anul·lacions:

Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

 

Formació bonificada:

El Col·legi s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació de cursos de formació. Ho fa gratuïtament tant per als col·legiats com per als no col·legiats en els cursos que organitza. 

 

Aquest Postgrau, pot ser bonificat per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Per conèixer els passos a seguir, consulteu l’apartat Formació bonificada (Per sol·licitar la bonificació, cal realitzar prèviament la inscripció al curs).

 

Recordeu que, per a poder obtenir la bonificació, les gestions cal fer-les, com a mínim, 10 dies hàbils abans de l´inici del curs. Per a més informació, podeu contactar amb el Departament de Formació d’ENGINYERS BCN.

 

IMPORTANT:

Per obtenir la bonificació, la Fundació Estatal para la Formación en el Empleo estableix com a condició la realització del curs per part del treballador: això implica, en el cas dels cursos presencials, una assistència mínima del 75% a les classes, i en el cas dels cursos en línia, cal obtenir una assistència/participació mínima del 75% que es calcula en base a:

  • El nombre de connexions realitzades a l’aula virtual.
  • La participació en els fòrums i debats proposats pel tutor  (en el cas d'haver-hi).
  • Realització de les activitat/exercicis proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).

 

  •  

Observacions:

*La durada del curs es consideren, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius, coneixements del curs i per seguir correctament el temari. Evidentment existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d’altres en què amb menor dedicació tindran suficient. De totes maneres i donada l'amplitud del temari, pot arribar a ser tot el llarg que es vulgui, podent dedicar-hi tant de temps com es vulgui.

 

** Les dates del curs es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.

 

Seguiment:

Aquest postgrau, permet la inscripció al temari complet i també es permet la inscripció a mòduls independents. 

Per a la inscripció en el Mòdul 4, és requisit imprescindible haver realitzat prèviament els Mòduls 1, 2 i 3. 

El termini màxim de carència per a continuar amb la resta de mòduls és de 2 edicions. Passat aquest temps, no es podrà continuar amb els mòduls que falten sinó que caldrà començar de nou (degut a l’evolució de les matèries).

 

 

Podeu  consultar a continuació els enllaços als mòduls independents programats i realitzar la vostra inscripció si s'escau: 

-Mòdul 1: Conceptes i tramitació

-Mòdul 2: Normativa d'aplicació

-Mòdul 3: Normativa sectorial i aspectes que influeixen en el projecte i el projectista

-Mòdul 4: Aplicació pràctica

 

Comunicació alumne-professors:

El sistema de comunicació principal serà mitjançant el fòrum o xat. Durant el curs es realitzarà una connexió per videoconferència en cada mòdul.

Hi haurà classes semipresencials per videoconferència.

Hi haurà una hora cada 2 setmanes d’atenció personalitzada de tutoria amb grups reduïts de 4-5 persones. La sol·licitud de participació i les preguntes s’hauran de programar amb uns dies d’antelació

 

 

Durada del postgrau i calendari previst de desenvolupament dels mòduls: 

La duració serà de 225 h. Es repartiran entre:

Mòdul 1: 45 h. De gener a març.

Mòdul 2: 70 h. D'abril a juny.

Mòdul 3: 65 h. De setembre a desembre.

Mòdul 4: 45 h. De gener a març.

Cada mòdul tindrà un termini per completar-lo i valorar-lo de 2 setmanes