Registre de societats professionals

Informació

La Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals obliga a la inscripció de les societats professionals en el registre col·legial.

Com registrar-te

Documentació a presentar

1. Sol·licitud d’inscripció que necessàriament s’haurà de presentar en un dels següents models:

 

2. Còpia de l’escriptura pública que formalitza el contracte de societat professional i que contingui els estatuts vigents, així com l’acreditació de la seva inscripció en el registre/s corresponent/s.

3. Còpia del nomenament i inscripció dels administradors de la societat.

4. Compromís subscrit pels representants legals de la societat i pels socis enginyers tècnics industrials de comunicar, en el termini màxim de 30 dies, al Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, les modificacions que afectin les dades anteriors (venda de participacions socials o accions, augment o disminució de capital, canvi en els drets de vots dels socis, cessament i nomenament d’administradors, etc.).

5. Justificant del pagament de la quota d’inscripció.

On presentar la documentació

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

La documentació s’ha de presentar al departament d’Àrea de Col·legiació.

És indispensable la signatura de l’administrador soci professional de la societat.

 

Consulta el registre

PAGAMENT DELS DRETS D’INSCRIPCIÓ 

Drets d’inscripció: 100 euros

Forma de pagament:

  • Targeta de crèdit a la seu del Col·legi.
  • Ingrés al número de compte del Banc de Sabadell 0081 7011 13 0001930699, fent constar com a concepte “Quota d’inscripció al registre de societats professionals”.

 

Un cop feta la transferència, cal adjuntar a la sol·licitud d’inscripció el comprovant que us lliuri l’entitat bancària.