Assegurances

ARC

Assegurança de Responsabilitat Civil

Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional 2024

El Col·legi té contractada amb la companyia Allianz una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional a la qual els col·legiats es poden adherir.

Segons l’article 9 la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals: “Els i les professionals amb titulació tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança o garantia equivalent els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió”. Així mateix, el punt 2 del mateix article de la citada llei diu: “En el supòsit de professions col·legiades, els col·legis professionals han d’adoptar les mesures necessàries per a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d’assegurança de llurs col·legiats”.

L’assegurança disposa de dues modalitats amb diferents límits de cobertures:

Modalitats d’assegurança

Consulta tota la informació sobre  assegurances

Assegurança de responsabilitat civil d’instal·ladors

Els col·legiats que vulguin ampliar la seva activitat actuant com a instal·ladors autoritzats, poden contractar aquesta pòlissa de RC d’instal·ladors amb condicions exclusives, sempre i quan siguin col·legiats que tinguin contractada la pòlissa de responsabilitat civil professional del Col·legi.

Recordem que es poden contractar totes les cobertures necessàries i que únicament es liquida la prima anual que sigui més elevada.