Visats i Registres de Verificació de Documents

Tecnovisat

El Col·legi gestiona els visats dels documents i els projectes d’enginyeria tècnica industrial. Per poder fer ús d’aquest servei has d’estar col·legiat.

Col·legia’t i dona garantia als treus projectes, amb el visat i el registre de verificació documental (RVD).

 

Ves al Tecnovisat

Si vises els teus treballs professionals comprovarem:

Identitat
La teva identitat com a persona que signa el projecte o document i verificarem que estàs degudament col·legiat/da

Vigència
Que, com persona que signa el projecte o document, et trobes en l’exercici de la professió.

Verificació
Verificarem els reglaments i acords col·legials sobre l’exercici professional.

Correcció
I revisarem la correcció i integritat formal de la documentació que vols visar.
Documentació i manuals d'ús
Suport

manual de visats

Per facilitar aquest servei, ENGINYERS BCN publica el Manual del servei de visat i el document Preus dels visats de projectes i documents.

El Manual de l’usuari del servei de visat fixa les normes, les responsabilitats i les obligacions que es deriven de la seva aplicació.

El document dels Preus dels visats de projectes i documents dona la informació necessària per tal de calcular els preus dels visats dels projectes i dels documents, defineix determinats continguts i aclareix aspectes de presentació necessaris del visat.

Per calcular el preu del visat cal tenir en compte el coeficient d’actualització (CA), que és 1,336.

 

Vull visar

Dona’t d’alta al servei

Per poder estar inclòs al registre d’usuaris del servei de visat cal complir les següents condicions:

 • Ser col·legiat
 • Disposar d’una pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil professional homologada pel Col·legi
 • No estar inhabilitat per a l’exercici professional
 • Complir amb les condicions que s’indiquen a continuació, segons la situació professional del col·legiat:
  • Professionals liberals: Estar donat d’alta com a professional en exercici lliure. Aquesta situació s’ha d’acreditar mitjançant la fotocòpia de la declaració censal, amb l’epígraf professional 321 de l’IAE així com l’alta i/o l’últim rebut d’autònoms o de MUPITI.
  • Treballadors per compte d’altri: Estar assalariat en una empresa, atesa la seva contractació dintre de la categoria professional d’enginyer tècnic industrial i responsable de la documentació que es portarà a visar. Aquesta situació s’ha d’acreditar mitjançant un certificat original signat pel responsable de l’empresa on s’autoritzi el col·legiat a signar documents en nom de l’empresa, l’alta a la seguretat social, i/o el TC2, grup de cotització 1 o 2 i la fotocòpia del NIF de l’empresa.
  • Socis d’empresa: Ser soci d’una empresa i qui signa la documentació que es portarà a visar. Aquesta situació s’ha d’acreditar mitjançant l’escriptura de constitució de la societat, i la fotocòpia del NIF de l’empresa, així com l’alta i/o l’últim rebut d’autònoms.
 • Sol·licitar-ne la inclusió mitjançant la Declaració responsable de dades professionals, on el col·legiat declara i acredita la seva situació professional.

 

Sol·licita l’alta al servei
Documentació sobre el servei

Notificació d’Intervenció Professional (NIP)

Aquest servei garanteix la cobertura de l’Assegurança de Responsabilitat Civil (ARC) atès que els riscos derivats de l’actuació professional comencen des de la formalització de l’encàrrec professional. Amb aquest encàrrec, per protegir el col·legiat com a assegurat, cal notificar al Col·legi l’inici de la seva intervenció professional, un servei gratuït que ENGINYERS BCN posa a disposició del col·legiat.

 

Més informació