Institució

Què és el Col·legi?

 

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

El Col·legi
Funcions

Normes

Normativa aplicable

Estructura

Com ens organitzem?

Junta General

La Junta General és l’òrgan sobirà del Col·legi constituït per totes les persones col·legiades, en els termes establerts en els Estatuts col·legials.

La Junta General té atribuïdes les funcions que suposen les decisions més rellevants de la vida col·legial i es troben recollides als articles 29 i 30 dels Estatuts col·legials.

Els col·legis professionals han de tenir estructura interna i un funcionament democràtic i això implica la necessitat de facilitar la presència majoritària dels membres a les Juntes Generals.
Amb aquest motiu, ENGINYERS BCN recull en els seus vigents Estatuts la possibilitat de la votació electrònica en les Juntes Generals, emprant els mitjans tecnològics que permetin acreditar que la identitat i la condició de col·legiat de l’emissor i la inalterabilitat del contingut del missatge.

Junta de Govern

La Junta de Govern, elegida democràticament per tots els col·legiats, és l’òrgan de govern que vetlla per la bona marxa de l’activitat col·legial i a la qual corresponen la direcció i administració de la corporació.

Membres de la Junta.

  • Dedicació i retribució dels membres de la Junta de Govern durant l’any 2023

 


Equip Humà

La gestió de recursos humans d’ENGINYERS BCN, està enfocada a organitzar, desenvolupar i mantenir les persones idònies dins l’organització amb l’objectiu d’aconseguir una estructura organitzativa coordinada i eficient, contribuint al benefici de l’organització i també a la realització professional dels seus membres.

L’estructura de l’organització consta de la part directiva, representada per la directora general  i els caps de departament. La directora general és la responsable de transmetre a la resta de l’organització les línies que acorda la Junta de Govern.

L’equip humà forma part de les diferents Comissions de treball que afecten directament a l’organització, on treballen conjuntament amb els membres de la Junta de Govern per dur a terme les principals activitats col·legials.

Tota l’organització treballa sota les normes i procediments que inclou el sistema integral de gestió o SIG que acull: Qualitat (ISO 9001), Medi ambient (ISO 14001) i Riscos Laborals.

La informació sobre les activitats desenvolupades per cada departament i/o servei es troba a la memòria anual d’activitats de la corporació, document que es publica anualment.

Departaments i/o serveis:

 

Contacte amb nosaltres