Pèrits i tercers per a l’Administració

Pèrits judicials i tercers per a l’Administració és un servei mitjançant el qual tots els col·legiats que ho sol·licitin i que compleixin els requisits exigits es poden inscriure a diferents llistes de pèrits que ha de confeccionar el Col·legi. Els requisits i les normes del servei estan recollides al Manual del servei de pèrits.

 

DESCOBREIX COM FORMAR-NE PART, A CONTINUACIÓ.

FORMULARIS D’INSCRIPCIÓ
Com formar-ne part

Procediment per a la incorporació, modificació i/o baixa en el llistat de perits

Les persones col·legiades poden sol·licitar la seva inclusió en els llistats en qualsevol moment de l’any, presentant la sol·licitud i documentació següent:

 1. 1. Complimentar el formulari:a. Llista general de perits judicials (apartat – art. 341.1 Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil).
  b. Llista especifica de perits judicials en procediments amb assistència jurídica gratuïta reconeguda (apartat – Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre).
  c. Llista de perits tercers per a valoracions i taxacions amb les administracions (a les Agències Tributàries, Seguretat Social; etc). Formulari d’inscripció/modificació/baixa

  d. Llistat de col·legiats disposats a actuar com a perits en relació a l’article 50 de la Llei del Notariat, introduït per la disposició final 11.1 de la Llei 15/2015, de 2 de juliol. Formulari
 2. 2. Aportar còpia declaració censal alta (model 036 – 037, en l’epígraf IAE 321.2); per tant, exigeix exercir per compte pròpia o ser soci d’una empresa d’enginyeria.
 3. 3. Disposar d’una pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil professional. En cas de tenir una pòlissa externa, caldrà aportar certificat de la mateixa.
 4. 4. Als efectes de facilitar l’accés a aquestes llistes de perits, les persones col·legiades que, sense estar donats d’alta fiscal i/o disposar d’assegurança de responsabilitat civil professional, podran sol·licitar la seva inscripció en els llistats de perits, signant una declaració responsable conforme es comprometen a complir amb aquests requisits.

 

Podeu fer aquest tràmit presencialment a la seu del Col·legi o bé enviar els formularis i la documentació acreditativa, si s’escau, per correu electrònic a ebcn@ebcn.cat.

Important

Notes

 • La inclusió en aquests llistats implica el compromís de complir les obligacions establertes per als perits judicials i/o perits tercers que estableix la legislació aplicable.
 • L’adscripció a aquests llistats és voluntària i cal actualitzar la informació facilitada si les circumstàncies personals i/o professionals no permetran a la persona col·legiada seguir oferint aquest servei.
 • La inscripció en la llista de peritatges de justícia gratuïta implica acceptar que els honoraris professionals se subjectaran als taxats específicament a l’Ordre JUS/419/2009.
 • La gestió de les altes, baixes i modificacions correspon al departament de Serveis Tècnics del Col·legi.
 • Preguntes més freqüents