Aprovades les bases reguladores de la línia de subvenciones per a projectes d’inversions productives

14 de març de 2024
Comparteix
Temps de lectura
1' 27"

En data 13 de març de 2024 ha estat publicada al DOGC la disposició següent:

NOTA:

Per projectes d’inversions productives s’entenen aquells projectes d’inversions industrials per a noves plantes de producció o inversions en millores o nous processos productius que alhora comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball (Base 1.2).

Son persones beneficiàries les empreses industrials amb codi de Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE) 10 i 11 i del 13 al 32 ambdós inclosos que tinguin seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya (base 5.1)

Codis:

 • 10 .- Indústries de productes alimentaris.
 • 11.- Fabricació de begudes.
 • 13.- Indústries tèxtils.
 • 14.- Confecció de peces de vestir.
 • 15.- Indústria del cuir i del calçat.
 • 16.- Indústria de la fusta i del  suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
 • 17.- Indústries del paper
 • 18.- Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
 • 19.- Coqueries i refinació del petroli.
 • 20.- Indústries químiques
 • 21.- Fabricació de productes farmacèutics
 • 22.- Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
 • 23.- Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics.
 • 24.- Metal·lúrgia: fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
 • 25.- Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
 • 26.- Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
 • 27.- Fabricació de materials i equips elèctrics.
 • 28.- Fabricació de maquinària i equips ncaa
 • 29.- Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
 • 30.- Fabricació d‘altres materials de transport.
 • 31.- Fabricació de mobles
 • 32.- Indústries manufactureres diverses