Reglament (UE) 2024/1834 – Requisits de disseny ecològic per als ventiladors 

9 de juliol de 2024
Comparteix
Temps de lectura
24"

En data 4 de juliol de 2024, ha estat publicada en el DOUE la disposició següent:

• Reglament (UE) 2024/1834 DE LA COMISSIÓ de 3 de juliol de 2024 pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell quant als requisits de disseny ecològic per als ventiladors accionats per motors amb una potència elèctrica d’entrada compresa entre 125 W i 500 kW i pel qual es deroga el Reglament (UE) n.o 327/2011 de la Comissió.

Podeu consultar aquí la publicació.