Aprovada la modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació d’activitats a Ciutat Vella