DL Abstract

Dades personals

Nom(Required)
Aquesta adreça s'utilitzarà per a les comunicacions d'aquest servei.

Dades en cas de factura (opcional)

Adreça:

En cas de tenir RC les dades de facturació han de ser les mateixes. D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals seran incloses dins un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb la finalitat de poder gestionar el seu accés al servei del DL Abstract.

Així mateix, vostè es compromet a comunicar per escrit al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona qualsevol modificació que es produeixi en les dades aportades i podrà, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, al responsable del fitxer, el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb domicili al carrer Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona.