Postgrau d’Enginyer de Seguretat en risc químic

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h.
Tipus
Presencial i videoconferència
Durada
176 hores lectives
Lloc
Aula 1, 3a planta del Col·legi
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA

Organitzat per

Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN)

 

Amb la col·laboració de:

Federación Empresarial Catalana del Sector Químico (Fedequim) i Port Tarragona.

Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf-Penedès (ENGINYERS GARRAF- PENEDÈS)

        

Objectius

És objectiu d'aquest Postgrau l'especialització en matèria de risc químic associada a l'emmagatzematge de productes químics i assimilar els conceptes de les disposicions legals aplicables sobre la classificació, etiquetatge, emmagatzematge i gestió de la prevenció d'accidents, relacionats amb els productes o substàncies prestant especial atenció a la nova normativa APQ i la seva relació amb altres normatives com ATEX, incendis, accidents greus, etc.

 

Amb l'objectiu de facilitar el seguiment del curs dels alumnes residents fora de la província de Barcelona i comarques, aquest curs serà emès mitjançant videoconferència, permetent la retransmissió en directe del curs a través d'internet. Qualsevol usuari amb connexió a Internet, podrà realitzar-ne el seguiment en directe, des del lloc on desitgi. Aquesta tecnologia és compatible amb ordinadors, tauletes, mòbils, etc. El seguiment per videoconferència permetrà:

 

-Escoltar i veure en directe al professor

-Participar en directe a la resolució dels exercicis

-Preguntar directament els dubtes al professor

-Escoltar les consultes dels altres assistents

-Seguir les anotacions del professor a la pissarra

 


Es realitzarà l'enregistrament íntegre de totes les sessions per a posterior visionat i/o consulta.

Sessió informativa del Postgrau d'Enginyer de Seguretat en risc químic

Destinataris

Aquest Postgrau està destinat a personal de departaments de HSE de les empreses, tècnics de prevenció i departaments d'enginyeria. 

Programa

El Postgrau estarà compost de 4 mòduls formatius sobre temes relacionats amb la gestió del risc en la manipulació i emmagatzematge de productes químics, tenint en compte com a base el Reial decret 656/17, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10.

 

MÒDUL 1: REGLAMENT APQ: INTRODUCCIÓ I ESTRUCTURA DEL RAPQ

 

Com conèixer l'aplicació del reglament APQ sobre la base del Reglament CLP.

 • Classificació de les substàncies i mescles perilloses. Reglament CLP.
 • Interpretació de les FDS.
 • Llindars d'aplicació i càlculs amb la suma ponderada.
 • Estudis de compatibilitat química, requerits en l'aplicació de l'APQ.

 

Història de l'APQ i explicació de la guia interpretativa del RD656/17.

 • Història de l'APQ.
 • Principals novetats nou Reglament APQ – RD656/2017
 • Estructura del reglament, ITC, part general, tipus d'instal·lacions de cada ITC.
 • ITC MIE APQ-0: Definicions generals.
 • ITC MIE APQ-01 a 10: Principals modificacions nou RAPQ.
 • Fitxes interpretatives de la Guia.

 

MÒDUL 2: APQ I INTERACCIÓ AMB ALTRES NORMATIVES

 

Coneixements d'ATEX per al disseny d'emmagatzematge de productes químics.

 • Introducció a la normativa ATEX.
 • Classificació de les aèries d'un emmagatzematge.
 • Mesures preventives.
 • Avaluació del risc.
 • Disseny de les instal·lacions.

 

Justificació del RSCIEI en la nova APQ.

 • Principals novetats.
 • RSCIE versus APQ.
 • Què cal tenir en compte a l'hora de dissenyar un magatzem APQ.
 • Magatzems d'inflamables amb Risc Alt en edificis tipus A o B. Com ho afronta l'APQ.
 • Càlculs de SCI en APQ1.

 

APQ i el Pla d'Autoprotecció.

 • Com definir el PAU.
 • Normativa d'aplicació en funció de l'APQ.
 • Realització de l'anàlisi de risc químic.
 • Definició dels protocols d'actuació.
 • Comunicació de situacions d'emergència.
 • Mitjans necessaris per a la implantació del PAU.

 

MÒDUL 3: NORMATIVA ASSOCIADA Al RAPQ

 

Principals diferències entre APQ-*ADR-*IATA-*IMDG.

 • Àmbit d'aplicació de la normativa de transport de MMPP.  ADR no és igual que APQ.
 • Classificació de les mercaderies perilloses per al transport.
 • Etiquetatge per al transport.
 • La figura del Conseller de Seguretat en l'APQ. Responsabilitats.
 • Procediments de càrrega i descàrrega.
 • Mesures de seguretat necessàries segons l'ADR.

 

APQ i SEVESO.

 • Introducció a la normativa d'accidents greus.
 • Principals diferències amb el Reglament APQ.
 • No tots els productes als quals els aplica APQ els aplica AG.
 • Seveso no sols és magatzematge, és procés.
 • Anàlisi de riscos en processos: HAZOPS, What if, etc.
 • Necessitats de complir la normativa d'AG.
 • Desenvolupament dels PSM.

 

APQ i Llei de responsabilitat ambiental.

 • Contenció d'aigües contaminades.
 • Càlcul de volums.
 • Disseny de les mesures preventives.
 • Reducció dels costos ambientals.
 • Garantia financera – ARMA – Pòlissa de responsabilitat civil a tercers.

 

MÒDUL 4: RAPQ – REVISIONS , FORMACIÓ I SISTEMA DE GESTIÓ

 

Conèixer quins tipus d'instal·lacions són les descrites en l'RD 656/2017, quines inspeccions i revisions exigeix el Reial decret i les ITC. Conèixer els punts a avaluar com a inspector propi.

 • Control de les instal·lacions, plans de manteniment.
 • Inspeccions inicials i periòdiques.
 • Revisions periòdiques. Què cal revisar? Check list. Certificat final.
 • Revisions quinquennals dels tancs en superfície. Tancs metàl·lics i de plàstic.
 • Proves d'estanquitat en els tancs i canonades enterrades.
 • Inspector propi: formació i designació.
 • Com afrontar una inspecció reglamentària quinquennal per un Organisme de Control acreditat per ENAC. Drets i deures.

 

Desenvolupar el pla de formació necessari per al personal que manipula productes químics en els magatzems subjectes al Reglament APQ, per a afermar els conceptes sobre la classificació, etiquetatge, magatzematge i gestió de la prevenció d'accidents, relacionats amb els productes o substàncies perilloses.

 • Propietats dels líquids emmagatzemats:
 • Classificació i etiquetatge de les substàncies perilloses.
 • Emmagatzematge de substàncies perilloses: incompatibilitats
 • Diferències de classificació de substàncies i preparats perillosos segons manipulació, magatzematge, accidents greus i ADR.
 • Funció i ús correcte dels elements i instal·lacions de Seguretat i de l'equip de protecció personal.
 • Mesures de prevenció i de mitigació. Com protegir-se i amb què actuar?
 • Conseqüències d'un incorrecte funcionament o ús dels elements i instal·lacions de Seguretat i de l'equip de protecció personal.
 • Actuació en cas de fugides o vessaments.
 • Mesures d'actuació en cas de vessament
 • Procediment en cas d'incendi
 • Com actuar en funció de la mena de producte abocat?
 • Com preparar un simulacre d'abocament.
 • Com fer l'informe de simulacre i treure-li partida al seu estudi.

 

Introducció al Process Safety Management – SM

 • Què és un PSM
 • Com es desenvolupa.
 • Estructura del sistema.
 • Estudi de la norma UNE192001.
 • Avantatges de la seva correcta implantació per a la reducció del risc.

 

Impartit per

Sergi Carreras, Director tècnic de TANDEM HSE

Marc de Gomis, Enginyer de Seguretat de TANDEM HSE

Albert Cano, Enginyer de Seguretat de TANDEM HSE

 

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (presencial): 1460 €
Preu precol·legiats (presencial): 1460 €
Preu no col·legiats (presencial): 2040 €
Preu col·legiats (en línia): 1460 €
Preu precol·legiats (en línia): 1460 €
Preu no col·legiats (en línia): 2040 €

Formes i terminis de pagament dels cursos

 

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

 • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
 • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).
 • Bizum

 

Política de preus:

Col·legiats

Import Postgrau sencer: 1460 €

Per a la inscripció d'un mòdul: 475 €

Per a la inscripció a dos mòduls o més: 460 €

 

No col·legiats

Import Postgrau sencer: 2040 €

Per a la inscripció d'un mòdul: 665 €

Per a la inscripció a dos mòduls o més: 640 €

 

Condicions especials de finançament per a col·legiats i col·legiades d’ENGINYERS BCN

 

Els col·legiats/des d’ENGINYERS BCN podran finançar l’import del Postgrau d'Enginyer de Seguretat en risc químic en 6 mensualitats, sense interessos, de les que se’n desprèn una primera quota de 260 €/mes i les cinc restants de 240 €/mes.

 

Els col·legiats/des que desitgin realitzar el pagament del Postgrau sencer d’inici, gaudiran d’un 10% de descompte en el preu d’inscripció.

Documentació

Titulació:

Finalitzat el Postgrau i superada l'avaluació, l'alumne rebrà Diploma de Postgrau atorgat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN). 

Observacions

 

Aquest Postgrau es realitza en format presencial i per videoconferència. S'inclouen unes sessions pràctiques en les que es recomana a l'alumnat realitzar-les en format presencial. Totes elles es realitzaran a la seu col·legial, ubicada a c/Consell de Cent, 365 (08009 Barcelona).

 

Per a la realització d'aquestes sessions pràctiques presencials, teniu a la vostra disposició tiquets d’aparcament gratuït per una durada de 24 hores que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial. Un cop iniciat el curs, només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms i que presenteu el tiquet d'aparcament. Aquests tiquets són vàlids per: 

 

- Aparcaments Saba (C/Pau Claris 110, 08007 BARCELONA) Com arribar-hi

 

Durada del postgrau i calendari previst de desenvolupament: 

La duració serà de 176 h. Els mòduls es cursaran en dilluns i dimecres de 16 a 20 h. 

 

Seguiment:

Aquest postgrau, permet la inscripció al temari complet i també es permet la inscripció a mòduls independents. Podeu consultar a continuació els enllaços als mòduls independents programats i realitzar la vostra inscripció si s'escau: 

Mòdul 1: Reglament APQ: Introducció i estructura del RAPQ

Mòdul 2: APQ i interacció amb altres normatives

Mòdul 3: Normativa associada al RAPQ

Mòdul 4: RAPQ Revisions, formació i sistema de gestió. 

 

El termini màxim de carència per a continuar amb la resta de mòduls és de 2 anys. Passat aquest temps, no es podrà continuar amb els mòduls que falten sinó que caldrà començar de nou (degut a l’evolució de les matèries).

 

Formació bonificada:

El Col·legi s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació de cursos de formació.  Ho fa gratuïtament tant per als col·legiats com per als no col·legiats en els cursos que organitza. 

 

Aquest Postgrau, pot ser bonificat per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Per conèixer els passos a seguir, consulteu l’apartat Formació bonificada (Per sol·licitar la bonificació, cal realitzar prèviament la inscripció al curs).

 

Recordeu que, per a poder obtenir la bonificació, les gestions cal fer-les, com a mínim, 10 dies hàbils abans de l´inici del curs. Per a més informació, podeu contactar amb el Departament de Formació d’ENGINYERS BCN.

 

IMPORTANT:

Per obtenir la bonificació, la Fundació Estatal para la Formación en el Empleo estableix com a condició la realització del curs per part del treballador: això implica, en el cas dels cursos presencials, una assistència mínima del 75% a les classes, i en el cas dels cursos en línia, cal obtenir una assistència/participació mínima del 75% que es calcula en base a:

 • El nombre de connexions realitzades a l’aula virtual.
 • La participació en els fòrums i debats proposats pel tutor  (en el cas d'haver-hi).
 • Realització de les activitat/exercicis proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).

 

Formació subvencionada majors 45 anys en situació d’atur:

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 45 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

 

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

 

Anul·lacions:

Per anul·lar la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció