Documentació i tramitació d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió a Catalunya. Tràmits amb la companyia distribuidora

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
30 de gener de 2019
de 16.30 a 19.30 h
Tipus
Presencial i videostreaming
Durada
3
Lloc
Sala d'actes del Col·legi
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA
EBCN TV

Objectius

A la Sub-direcció General de Seguretat Industrial són moltes les consultes rebudes dels agents de la seguretat industrial per dubtes i diferències en les interpretacions, plantejaments, criteris d’aplicació, etc. sobre els tràmits que s’han de realitzar a les instal·lacions elèctriques receptores de baixa tensió amb la companyia distribuïdora.

 

Altrament, en referència a les pròpies instal·lacions, també es plantegen moltes qüestions relacionades amb criteris d’interpretació dels requisits establerts pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, especialment en allò referent a la classificació de les instal·lacions, requisits documentals a complir, tramitació i inscripció, modificació i reforma d’instal·lacions, etc.

 

Per aquests motius s’ha proposat realitzar aquesta jornada, per tal de presentar a als diferents agents implicats els criteris i la interpretació que realitza l’Administració competent en matèria de seguretat industrial, no només d’aquells textos d’obligat compliment que regulen els tràmits a realitzar amb la companyia elèctrica i amb la pròpia administració (inscripcions al RITSIC), sinó també els que s’han d’aplicar en el disseny, execució i documentació de la pròpia instal·lació.

 

En la conferència es donaran a conèixer els aspectes més rellevants de l’actual marc normatiu en matèria de seguretat industrial, juntament amb els diferents agents que en ella intervenen, així com les funcions i obligacions de cadascun d’ells.

 

S'exposarà l'àmbit i la metodologia d’aplicació de les instruccions 3/2014 (sobre condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions elèctriques d’enllaç i serveis comuns) i 1/2015 (sobre el procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al RITSIC).

 

S'exposaran els criteris d’aplicació de la nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques.

 

S'exposaran els diversos criteris d’aplicació del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, principalment aquells que afecten al manteniment, modificació i reforma de les instal·lacions.

 

Destinataris

Empreses instal·ladores habilitades en el camp reglamentari de baixa tensió, tècnics competents per a la redacció de projectes, enginyeries, enginyers que treballin en despatxos d’arquitectura, tècnics municipals, personal de manteniment d’instal·lacions elèctriques de centres de treball (tant de l’administració pública com del sector privat), i en general qualsevol persona que realitzi tasques de tramitació, inscripció o gestió d’instal·lacions elèctriques.

Programa

16.30 h. Acreditació d’assistents.

 

16.45 h. Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec de Miquel Darnés, Degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

 

17.00 h. Marc normatiu en matèria de seguretat industrial: aspectes més rellevants de la llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Els agents de la seguretat industrial: funcions i obligacions.

 

17.15 h. Manteniment, inspecció, modificació i reforma d’instal·lacions d’enllaç en edificis d’habitatges. Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s’estableixen les condicions i el procediment a seguir per fer les modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió.

 

18.00 h. Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques.

 

18.30 h. La documentació d’instal·lacions i la seva inscripció al RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya). Portal Canal empresa. Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al RITSIC.

 

19.00 h. Torn obert de preguntes.

 

19.30 h. Cloenda 

Impartit per

Miquel Darnés, Degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Miguel Angel Cervera, Inspector del Servei de Seguretat d'Instal·lacions. Subdirecció General de Seguretat Industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.