Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDiGDD), el COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Qui és el responsable?

COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA

Q0870003A

C/ Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona

Amb quina finalitat es tracten les vostres dades?

  • Gestionar les dades a les quals el Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.
  • Gestionar la seva sol·licitud i/o consulta.
  • Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries, sempre que s’hagi autoritzat prèviament, referents a activitats i projectes relacionats amb el Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud a través d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

Quina és la legitimació pel tractament de les vostres dades?

La legitimació del tractament, depenent del servei sol·licitat, pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d’una obligació legal.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, si s’escau, previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb allò previst en la legislació.

Quins són els vostres drets?

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l’entitat.

Per últim, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona l’informa que, en cas d’incompliment en el tractament de dades, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Registre d’Activitats de Tractament del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

  1. Proveïdors
  2. Usuaris web
  3. Membres de Taules Consultives
  4. Base de dades col·legiats

Podeu accedir a la descripció completa dels tractaments, —finalitats; categoria d’interessats; categoria de dades personals; categoria de destinataris; transferències internacionals de dades i conservació Registre de les activitats del tractament Del Col·legi

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació als formularis de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.