Renda 2022: Les quotes col·legials desgraven

13 d'abril de 2023
Comparteix
Temps de lectura
2' 12"

L’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial exigeix la col·legiació obligatòria, qualsevol que sigui la forma d’exercici professional, és a dir, sigui en exercici per compte d’altri (relació laboral), sigui en exercici per compte pròpia (exercici lliure), sigui en règim de dependència funcionarial. Per aquest motiu, les quotes col·legials són deduïbles en la Declaració anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb les consideracions que et donem en aquesta notícia.

Enginyers tècnics industrials / Graduats en enginyeria habilitats per a exercir la professió d’enginyer tècnic industrial que treballin per compte d’altri

Els enginyers que exerceixen mitjançant una relació laboral es podran deduir les quotes col·legials, si bé amb un límit màxim de 500 euros anuals.

En la declaració de la renda de l’any 2022, la deducció s’ha de consignar en la casella 015.

Enginyers tècnics industrials / Graduats en enginyeria habilitats per a exercir la professió d’enginyer tècnic industrial que treballin per compte pròpia

Els enginyers que exerceixen per compte pròpia es podran deduir les quotes col·legials, sense cap límit quantitatiu, per determinar el rendiment net de l’activitat.

En la declaració de la renda de l’any 2022 la deducció s’ha de consignar en la casella 202 “Altres serveis exteriors”.

Altres caselles d’interès per als enginyers per compte pròpia:

  • Deducció assegurança responsabilitat civil professional – casella 200  “Primes d’assegurances”.
  • Imports satisfets per visats col·legials – casella 199. “Serveis Professionals”.
  • Retencions corresponents a activitats econòmiques – casella 599.
  • Deducció quotes del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) – casella 186.
  • Deduccions quotes de MUPITI Professional (alternativa a RETA) – casella 186.
  • Despeses de formació – casella 217 “Altres despeses fiscalment deduïbles”

Col·legiats no exercents

Els col·legiats no exercents no es podran deduir les quotes col·legials, atès que no estan exercint l’activitat professional.

A tenir en compte…

  1. No es obligatòria la presentació de certificat del Col·legi de la quota abonada en el moment de presentar la declaració de la renda.
  2. És justificant suficient del pagament de la quota col·legial el rebut bancari que reflecteix aquell pagament.
  3. Només serà necessària la presentació d’un certificat si es sol·licitat expressament per l’Administració, amb motiu d’inspeccions o revisions; en aquest cas, el Col·legi procediria a realitzar el certificar a títol personal.