13 de desembre de 2023
Comunicat

Benvolgut company,
Benvolguda companya,

Com cada any, el Col·legi ha de fer arribar al Departament de Justícia la relació actualitzada dels col·legiats que volen actuar com a Perits Judicials i a Tercers, i per aquest motiu, et fem arribar la següent informació important que, per les seves conseqüències, considerem que és indispensable que llegeixis fins al final abans de realitzar la inscripció.

Com a novetat, i als efectes de facilitar l’accés a aquestes llistes de perits, les persones col·legiades que, sense estar donats d’alta fiscal i/o disposar d’assegurança de responsabilitat civil professional, podran sol·licitar la seva inscripció en els citats llistats de perits, signant una declaració responsable conforme es comprometen a complir amb els requisits esmentats. Podeu accedir a la declaració responsable a través del següent enllaç.

En cas que et vulguis inscriure a alguna de les llistes, cal que retornis obligatòriament els impresos emplenats i signats, mitjançant correu electrònic abans del dia 22 de desembre de 2023 a ebcn@ebcn.cat

– La inclusió en les llistes de perits és totalment voluntària, però en el moment en què el professional s’hi inscriu està subjecte a les obligacions que legalment corresponguin.

– Només podrà excusar el nomenament per les causes previstes legalment (LEC).

– En cas que un pèrit no accepti un nomenament fet per l’òrgan judicial sense una causa justificada, aquest perdrà el torn a la llista i, en cas de reiteració (a la tercera vegada), en serà exclòs, sense perjudici de les mesures que pugui prendre l’òrgan judicial. Quant als efectes processals, el jutjat pot prendre mesures com aplicar multes de fins a 600 € i, en cas de reiteració, el jutge o magistrat podria deduir-ne un testimoniatge a la Fiscalia per desobediència a l’autoritat judicial.

– Quan per alguna determinada circumstància i de manera temporal, un perit no pugui acceptar els nomenaments judicials,  cal que ho notifiqui al Col·legi, que ho ha de comunicar al Departament de Justícia per evitar endarreriments en el funcionament dels jutjats.

– La indicació de l’àmbit territorial d’actuació dels pèrits s’ha de fer en funció del seu domicili professional i , per tant, el desplaçament respecte de l’òrgan judicial no ha de ser un impediment per acceptar l’encàrrec.

– Es recomana triar un màxim de 8 especialitats / subespecialitats de les que consten a l’imprès.

– La inscripció en la llista de peritatges de justícia gratuïta implica acceptar que els honoraris professionals estan subjectes als imports establerts específicament a l’Ordre JUS/419/2009.
En aquest sentit, adjuntem la nota relativa a les condicions de les llistes de pèrits que el Departament de Justícia ens ha demanat que et fem arribar i és important llegir-la detingudament.

– Perits Judicials per als jutjats, segons l’art. 341.1 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC). Enllaç.

– Pèrits judicials – justícia gratuïta, segons l’Ordre JUS/419/2009 de 17 de setembre, relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia. Enllaç.

Al següent enllaç de la nostra web, trobaràs la informació sobre els requisits per estar inclòs a les llistes.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, pots posar-te en contacte amb el departament de Serveis tècnics.

Serveis Tècnics

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats