Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. Reial Decret 552/2019

Dates i horaris
16, 18, 23, 25, 30 d'octubre i 6 de novembre de 2023
De 16 a 20 h.
Tipus
Videoconferència
Durada
24 hores
Lloc
En línia

Objectius

Entendre i conèixer els conceptes generals de refrigeració, així com la normativa que existeix avui dia a Espanya per a la producció de fred en les diferents aplicacions de caràcter industrial.

 

El marc de referència d'aquest curs és el recentment aprovat Reial Decret 552/2019. És important conèixer bé quines són les opinions i circumstàncies que fan que aquestes instal·lacions siguin tècnicament i econòmicament viables, segons el marc normatiu actual així com els diferents procediments a tindre en compte un cop realitzada la instal·lació en cas d'inspeccions.

 

El curs s'estructura en una primera part d'anàlisi d'explicació de conceptes generals en l'àmbit de la refrigeració, posteriorment es farà una explicació de les diferents instruccions tècniques de la normativa i finalment ens introduirem en la part documental a tindre en compte per estar en sincronisme amb el BOE amb pinzellades en el càlcul, disseny i execució d'instal·lacions. Es tracta d'un curs molt pràctic i aplicat a casos reals. L'objectiu és que els alumnes acabin el curs coneixent tots aquells aspectes clau que cal tenir en compte a l'hora de complir amb la normativa en les instal·lacions de refrigeració industrial.

Destinataris

El curs està destinat a tècnics que vulguin introduir-se en el sector de la refrigeració per tal d'obtenir els coneixements per poder dissenyar i executar instal·lacions, així com portar la gestió documental per estar en sincronisme amb la normativa actual.

 

Aquest curs permet justificar part de les hores de formació continuada necessàries per accedir a la certificació d'Expert en Auditories Energètiques, certificació acreditada per ENAC segons la Norma ISO 17024:2012. Tota la informació per poder accedir a la certificació està disponible a  https://certificacioprofessional.cat/

 

 

Programa

Aspectes generals:

 • Descripció Conceptes Generals (Termodinàmica, humitats, pressions, Caudals).
 • Fluids Refrigerants i classificació.
 • Olis lubricants i classificació.
 • Funcionament d'una màquina frigorífica (Diagrama pressió entalpia, cicle frigorífic, conceptes tècnics).
 • Descripció i explicació elements principals màquina frigorífica.
 • Explicació dels diferents equips frigorífics i les seves aplicacions.

Instruccions Tècniques Complementàries:

 • IF-01 Terminologia.
 • IF-02 Classificació dels refrigerants.
 • IF-03 Classificació dels sistemes de refrigeració.
 • IF-04 Utilització dels diferents refrigerants.
 • IF-05 Disseny, construcció, materials i aïllament emprats en els components frigorífics.
 • IF-06 Components de les instal·lacions.
 • IF-07 Sala de màquines específica, disseny i construcció.
 • IF-08 Protecció d'instal·lacions contra sobrepressions.
 • IF-09 Assajos, proves i revisions prèvies a la posada en servei.
 • IF-10 Marcat i documentació.
 • IF-11 Cambres frigorífiques, cambres d'atmosfera artificial i locals refrigerats per a procés.
 • IF-12 Instal·lacions elèctriques.
 • IF-13 Mitjans tècnics mínims requerits per a l'habilitació com a empresa frigorista.
 • IF-14 Manteniment, revisions i inspeccions periòdiques de les instal·lacions frigorífiques.
 • IF-15 Posada en servei de les instal·lacions frigorífiques.
 • IF-16 Mesures de prevenció i de protecció personal.
 • IF-17 Manipulació de refrigerants i reducció de fugides en les instal·lacions frigorífiques.
 • IF-18 Identificació de canonades i símbols a utilitzar en els esquemes de les instal·lacions frigorífiques.
 • IF-19 Professionals Frigoristes: Competències bàsiques a certificar per les entitats acreditades per la certificació de persones.
 • IF-20 Instal·lacions tèrmiques en els edificis amb circuits primaris en equips compactes que utilitzen refrigerants dels grups 2 i 3 condicions especials.
 • IF-21 Relació de normes UNEIX de referència.

 

Presentar documentació per a la legalització:

 • Instal·lacions de nivell 2
  • Projecte signat per un tècnic titulat competent d'acord amb les especificacions del RSIF i de les seves instruccions tècniques complementàries IF.
  • Certificat d'instal·lació signat per una empresa frigorista (model IF-11-02).
  • Certificat de direcció i finalització d'obra de la instal·lació signada per un tècnic titulat competent.
  • Certificat d'instal·lació elèctrica signat per una empresa instal·ladora d'electricitat habilitada.
  • Declaracions CE de conformitat dels equips a pressió.
  • Llibre de registre de la instal·lació.
  • Contracte de manteniment amb una empresa frigorista.
  • Pòlissa de responsabilitat civil de quantia mínima de 500.000 euros (en cas d'una instal·lació amb refrigerants dels grups L2 o L3).

 

 • Instal·lacions de nivell 1
  • Memòria tècnica d'acord amb les especificacions del RSIF i dels seus ITC IF.
  • Certificat d'instal·lació signat per una empresa frigorista (model IF-11-02).
  • Certificat d'instal·lació elèctrica signat per una empresa instal·ladora d'electricitat habilitada.
  • Declaracions CE de conformitat dels equips a pressió.
  • Llibre de registre de la instal·lació.
  • Instal·lacions de nivell 2 amb refrigerants de la classe A2L executades per empreses frigoristes de nivell 1
  • Memòria tècnica d'acord amb les especificacions del RSIF i dels seus ITC IF, i en particular el que s'estableix en l'article 21.3.a)
  • Certificat d'instal·lació signat per una empresa frigorista (model IF-11-02), incloent les especificacions de l'article 21.3.c)
  • Anàlisi de risc de la instal·lació quan se sobrepassin els límits de càrrega establerts en les taules A i B de l'apèndix 1 de la IF04, i d'acord amb les especificacions de l'article 21.3.b)
  • Certificat d'instal·lació elèctrica signat per una empresa instal·ladora d'electricitat habilitada.
  • Declaracions CE de conformitat dels equips a pressió.
  • Llibre de registre de la instal·lació.
  • Contracte de manteniment amb una empresa frigorista.

 

Inspeccions Periòdiques Obligatòries:

 • Tasques a realitzar.
 • Document acreditatiu empresa frigorista.

 

 

Aplicacions i programes utilitzats:

- Càlcul d'inflamabilitat i toxicitat per a grup A2L.
- Comprovació i certificació d'elements de seguretat (pressòstats d'alta, vàlvules de seguretat).
- Selecció Equips de Refrigeració.
- Selecció grups de Bombament.
- Càlcul dimensionament canonades hidràuliques.
- Exemple PID instal·lació.

 

Impartit per

Rafael Martínez, Industrial Engineer, Management Engineer and Expert Energy Auditor de Vacca Engineering. 

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (en línia): 275 €
Preu precol·legiats (en línia): 275 €
Preu no col·legiats (en línia): 385 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

 

 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Bizum
 • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
  • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
  • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic

Observacions

Aquest curs pot seguir-se en format videoconfèrència, però amb aquestes particularitats:  

 • Les 4 primeres sessions (16, 18, 23 i 25 d'octubre) seràn teòriques, es realitzaran per videoconferència. 
 • Les 2 següents sessions (30 d'octubre i 6 de novembre) seràn pràctiques i es podran seguir presencialment a la seu col·legial o per videoconferència, de lliure elecció. 

 

Per a la realització d’aquest curs de formació, si opteu per a les sessions de pràctiques presencials, teniu a la vostra disposició tiquets d’aparcament gratuït per una durada de 4 hores lectives que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial. Un cop iniciat el curs, només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms i que presenteu el tiquet d'aparcament. Aquests tiquets són vàlids per: 

 

- Aparcaments Saba (C/Pau Claris 110, 08007 BARCELONA) Com arribar-hi

 

Anul·lacions

Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

 

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

 

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

 

Assistència

 

L’organització informa que les faltes d’assistència per part de l'alumnat en cap cas podran ser recuperables.

 

En cada curs es lliura un certificat d’assistència quan l’alumne assisteix com a mínim a un 75 % de les hores del curs. Es imprescindible signar els llistats d’alumnes que es distribueixen a cada sessió, per aconseguir el certificat d'assistència.    

 

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur


El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

 

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.