Preparació d’Oposicions – Mòdul 1: Temari Específic Oposicions Enginyer Tècnic Industrial (PRE/2423/2022) Generalitat de Catalunya

Dates i horaris
Del 14 d'octubre al 22 de desembre de 2024
Tipus
En línia
Durada
130 hores en format en línia**
Proposada per
Comissió de Funció Pública

Objectius

Aquet mòdul, està orientat a que els opositors puguin disposar del desenvolupament del temari específic d'oposicions d'enginyers tècnics industrials segons la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya.

A més a més, s’indicaran recursos complementaris per a desenvolupament individual, unes bateries de tests, i el plantejament de supòsits pràctics amb una guia de resolució.

Destinataris

A les persones que es vulguin preparar per a les oposicions a enginyer tècnic industrial de la Generalitat de Catalunya i també per a altres administracions amb temaris similar (Cossos Tècnics de l’AGE, administracions locals: ajuntaments i diputacions).

Poden presentar-se a les oposicions els titulats en enginyeria tècnica industrial i els graduats en enginyeria de les especialitats elèctrica, electrònica industrial i automàtica, mecànica, química i tecnologia i disseny tèxtil. 

Programa

Bloc I: - Gestió edificació, energia i obres (3 temes)

1.- La gestió del manteniment. Tipus de manteniment. Manteniment de les instal·lacions i dels edificis. Metodologia i anàlisi d'errades i mesures de prevenció. 

13.- Certificació d'eficiència energètica dels edificis. Procediment, condicions tècniques i administratives. Etiqueta. Règim sancionador. Com es pot millorar l'eficiència energètica en un edifici.

14.- Estalvi d'energia. Polítiques d'estalvi i diversificació a Catalunya. Les energies renovables. L'autoproducció i l'autoconsum d'energia elèctrica. Normativa reguladora. Mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

Bloc II: Seguretat Industrial i control activitats (15 TEMES)

Tema 2 La seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Règim jurídic aplicable al territori de Catalunya.

Tema 3 Règim jurídic dels organismes de control en matèria de seguretat industrial. Funcions, requisits i obligacions.

Tema 4 Control de l'Administració en matèria de seguretat industrial. Potestat inspectora i potestat sancionadora en matèria de seguretat industrial.

Tema 5 Regulació en matèria d'equips a pressió. Requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels equips a pressió. Aplicació del Reglament d'equips a pressió a Catalunya. Procediment administratiu per a la tramitació d'instal·lacions d'equips a pressió.

Tema 6 Regulació en matèria de seguretat d'instal·lacions frigorífiques. Objecte i àmbit d'aplicació. Refrigerants, sistemes de refrigeració i locals d'emplaçament. Classificació i execució de les instal·lacions. Procediment administratiu per a la tramitació d'una instal·lació frigorífica.

Tema 7 Regulació en matèria d'aparells elevadors. Tipus d'aparells elevadors. Disseny, fabricació, instal·lació i posada en servei. Manteniment. Procediment administratiu per a la tramitació de la posada en servei d'un ascensor.

Tema 8 Regulació en matèria d'instal·lacions petrolíferes. Objecte i àmbit d'aplicació. Productes petrolífers. Procediment administratiu per a la tramitació d'una instal·lació. Agents que hi intervenen, funcions que desenvolupen i condicions per exercir l'activitat.

Tema 9 Regulació en matèria d'emmagatzematge de productes químics. Objecte i àmbit d'aplicació. Comunicació de la posada en funcionament, control, inspecció, obligacions i responsabilitats dels titulars. Accidents.

Tema 10 Regulació en matèria de gasos combustibles. Distribució i utilització de gasos combustibles. Objecte i àmbit d'aplicació. Procediment administratiu per a la posada en funcionament de les instal·lacions de distribució. Procediment i condicions per a la posada en funcionament d'instal·lacions receptores. Agents que hi intervenen, funcions que desenvolupen i condicions per exercir l'activitat.

Tema 11 Regulació en matèria de seguretat de les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió. Objecte i camp d'aplicació. Tipus de subministrament. Classificació de les instal·lacions. Execució i  posada en servei de les instal·lacions. Procediment administratiu per a la posada en servei.

Tema 12 Regulació en matèria d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. Objecte i àmbit d'aplicació. Exigències tècniques. Condicions per a la posada en servei, condicions per a l'ús i el manteniment, i inspecció. Tramitació de les instal·lacions.

Tema 17 La seguretat dels vehicles automòbils. Normativa reguladora. Legalització de les modificacions tècniques de vehicles. La instal·lació de tacògrafs i limitadors. Agents que hi intervenen.

Tema 18 El servei d'inspecció tècnica de vehicles. El règim jurídic de prestació del servei a Catalunya. El marc normatiu de la prestació del servei. Agents que hi intervenen.

Tema 19 La metrologia. Concepte i evolució de la metrologia legal. Normativa que regula les condicions de comercialització i funcionament dels aparells de mesura. La verificació periòdica. Agents que intervenen en el control metrològic.

20.- Integració dels sistemes de gestió. Gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals a l'empresa. Documentació. Auditories en el sistema integrat de gestió. El sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

- Bloc IV: Seguretat en matèria d’incendis (8 TEMES)

Tema 28 L'incendi. Teoria del foc. Tipus de focs. Agents extintors i mecanismes d'extinció. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Resistència al foc dels elements constructius. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari.

Tema 29 La intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d'incendis per a establiments, activitats, infraestructures i edificis. Distribució de competències i responsabilitats en matèria de prevenció d'incendis. Acte de comprovació.

Tema 30 Entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat. Nivells d'habilitació del personal tècnic.

Tema 31 La regulació de la seguretat en el Codi tècnic de l'edificació: seguretat en cas d'incendi.

Tema 32 La regulació de seguretat en el Codi tècnic de l'edificació: seguretat d'utilització i accessibilitat. Accés i utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis.

Tema 33 La regulació de seguretat contra incendis en establiments industrials. Els criteris bàsics. Caracterització dels establiments. Requisits constructius i de les instal·lacions de protecció contra incendis en funció de la tipologia dels establiments industrials.

Tema 34 El requisit essencial de seguretat en cas d'incendi als edificis. Condicions harmonitzades per  a la comercialització de productes de construcció. Validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis.

Tema 35 Les instal·lacions de protecció contra incendis. Disseny, instal·lació i manteniment dels sistemes de protecció activa contra incendis.

Bloc III: Seguretat, protecció civil i prevenció riscos laborals (9 temes)

15.- La seguretat dels productes industrials. Els agents que intervenen en la seguretat dels productes industrials. La certificació de la conformitat dels productes industrials. Les directives europees del nou enfocament.

16.- Comercialització de productes industrials. Procediments i condicions. El marc normatiu de la vigilància de mercat. El procés de vigilància de mercat i les seves fases.

21.- El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: la Llei de prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions. Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors.

22.- Les condicions de treball, els riscos laborals i els factors de risc. Principis de l'acció preventiva. Protecció col·lectiva i individual: tipus i característiques. Normativa aplicable.

23.- El Reglament dels serveis de prevenció. El Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació dels riscos. La planificació de l'activitat preventiva. Auditories dels sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals.

24.- La coordinació d'activitats empresarials. Concurrència del personal de diverses empreses en un mateix centre de treball. Mitjans de coordinació.

25.- Accidents de treball i malalties professionals. Índexs de sinistralitat. Investigació d'accidents i malalties professionals. Els costos dels accidents.

26.- Legislació bàsica en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció. Agents que hi intervenen. El Pla de seguretat i salut.

27.- El marc de la protecció civil a Catalunya. Concepte de risc. Perillositat. Vulnerabilitat.  Exposició. Metodologies d'anàlisi de risc. Normativa de protecció civil. Els plans de protecció civil. Classificació i tipus de plans.

Impartit per

Albert Martínez, Graduat en enginyeria tècnica industrial (especialitat, electricitat) per la UPC, Postgrau en Gestió de sistemes de Qualitat, Medi Ambient i Salut Laboral per la UOC, Màster en Enginyeria (especialitat organització industrial) per la UVIC. Més de trenta anys d’experiència en la gestió integral del cicle de vida en el sector de l'edificació del sector públic. Cap del Servei de Manteniment de la Diputació de Barcelona. President de la Comissió de Funció Pública del Col·legi d'Enginyers Graduats de Barcelona.

Ricard Parelló, Enginyer Tècnic Industrial (especialitat mecànica) per la UPC. Quinze anys en exercici lliure i vuit anys enginyer municipal en el Servei d'activitats de l'Ajuntament de Terrassa.

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (en línia): 850 €
Preu precol·legiats (en línia): 850 €
Preu no col·legiats (en línia): 1200 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  • Targeta de crèdit o dèbit
  • Bizum
  • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
    • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
    • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic

Observacions

Seguiment: 

Aquest mòdul forma part del Postgrau en Preparació d'Oposicions d'Enginyers Tècnics i Enginyers Graduats de l'Àmbit Industrial per a les Administracions Públiques (Generalitat i Ajuntaments Àrea Metropolitana de Barcelona), permetent la inscripció a mòduls independents. 

 

* Les dates del curs es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.

** La durada del curs es considera, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius i coneixements del curs. Evidentment, existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d'altres en què amb menor dedicació en tindran suficient.

 

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/des d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i, per tant, en situació de recerca de feina (aturats), i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

Anul·lacions

Per anul·lar la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.