Fiscalitat

Dates i horaris
8 de juny
de 18 a 20 h
Tipus
Videoconferència
Durada
2 hores
Lloc
En línia

Organitzat per

EFPA, associació d'assessors i planificadors financers, que volem col·laborar en millorar les capacitats financeres de la societat en general i dels professionals en particular.

Objectius

- Conèixer el marc tributari espanyol i la distribució competencial de les principals figures. 

- Conèixer què i com sotmeten a tributació l'IRPF, l'ISD, l'IP i l'IS amb especial atenció als productes d'estalvi/inversió en l'IRPF.

- Ser capaços de valorar l'impacte fiscal de les decisions d'estalvi i inversió en el marc d'un procés de planificació financera personal. 

Destinataris

Interessats en millorar el seu coneixement del marc tributari espanyol i de com aquest incideix en les seves decisions d'estalvi i inversió. 

Programa

En aquest taller coneixerem quin és el marc tributari espanyol, tant des del punt de vista de la imposició directa (ex. IRPF) i indirecta (ex. IVA), com de la seva distribució competencial (Estat, CCAA, ents locals).

 
S'abordarà l'estructura essencial d'aquells impostos (directes) que major incidència presenten a l'hora de realitzar la planificació de les finances personals (IRPF, ISD i IP).


Coneixerem la incidència que les diferents formes d'estalvi i inversió tenen en l'IRPF d'un professional, distingint quan sigui necessari, entre aquells que desenvolupen la seva activitat per compte propi (Autònoms o Mutualistes) i aquells que la desenvolupen en el marc d'una relació laboral (Treballadors per Compte d'Altri).


Per últim, s'abordarà resumidament les principals obligacions formals derivades tant de l'IRPF, com de l'ISD, com de l'IP, així com de l'IVA i, en menor mesura de l'IS. 

 

Es desenvoluparan els següents temes:  

 

- Quin és el marc tributari espanyol?

 • Tributs: tasses, contribucions especials e impostos
 • Principals impostos directes (IRPF, ISD, IP e IS) i indirectes (IVA i ITP i AJD)

- Què i com sotmet a una tributació l'IRPF les diferents fonts de renda d'una persona física?

 • Fonts de renda: nòmina, honoraris professionals, lloguers, interessos, vendes...
 • Que tributa la Base Imposable General (19% - 45%)?, i qui tributa en la Base Imposable de l'Estalvi (19% - 23%)?

- Quines són les principals questiones a tenir en compte en el ISD, en l'IP i en l'IS?

 • Fons d'Inversió
 • Renda Fixa
 • Renda Variable
 • Sistemes de Previsió Social (Plans de Pensions i Mutualitats)
 • Assegurances d'estalvi (PIAS, SIAPL, Unit Linked)

- Quines són les principals obligacions formals?

 • Obligacions (periòdiques, anuals, úniques)
 • Calendari 2021

- Conclusions

Impartit per

Tècnics d'EFPA

Observacions

La plataforma webinar serà Zoom, la mecànica d'aquest format online en streaming:

Permet seguir la sessió des de casa.

Es pot intervenir durant la sessió per a formular consultes als ponents per micròfon o xat.

S'accedeix a l'aula virtual directament des d'un enllaç de la sessió i no requereix prèvia instal·lació de cap programari.

La inscripció és mitjançant un formulari on es pot indicar les sessions que s'assistirá.

 

Podeu fer les inscripcions en aquest enllaç.

 

Recomanacions de connexió

 • Fer ús del cable de xarxa en lloc de connexió per wifi.
 • Aconsellem mantenir el micròfon desactivat d'inici.
 • L'accés a l'aula virtual estarà disponible uns minuts abans de l'inici.
 • Es podrà intervenir durant la sessió mitjançant el xat del webinar per formular consultes.
 • No requereix instal·lació prèvia de cap software per connectar-se.