Automatismes elèctrics industrials. Elements i simulació pràctica

Dates i horaris
17 de juny de 2024 - 28 de juliol de 2024
Tipus
En línia
Durada
80 hores

Organitzat per

Consell general de l'enginyeria tècnica Industrial (COGITI)

Cogiti

Objectius

  • Interpretar, simular i implementar automatismes elèctrics industrials cablejats.
  • Adquirir coneixements previs sobre autòmats programables.

Destinataris

No és necessari tenir cap formació específica per a accedir al curs, però les accions formatives que componen la nostra plataforma estan orientades a la formació contínua dels Enginyers Tècnics Industrials o Graduats en Enginyeria Rama Industrial o en general qualsevol enginyer per la qual cosa és recomanable posseir qualsevol d'aquestes titulacions per a completar amb èxit el curs.

Programa

TEMA 1: ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELÈCTRICA i MOTORS ELÈCTRICS.

Introducció.
Definicions.
Cortacircuits fusibles.
Interruptors automàtics.
Disjuntor magnètic.
Disjuntor magnetotèrmic (disjuntor-motor).
Relé tèrmic.
Interruptor diferencia
Motors elèctrics. Definició.
Tipus de motors elèctrics.
Motors asíncrons.
Motor trifàsic de gàbia d'esquirol.

TEMA 2: ELEMENTS PER A AUTOMATISMES ELÈCTRICS.SIMULACIÓ DE CIRCUITS CABLEJATS

Bibliografia.
Arrencada d'un motor trifàsic mitjançant disjuntor-motor.
Definción d'un automatisme.
El contactor.
Protecció del circuit de potència.
El relé tèrmic.
Adquisició de dades.
Senyalització.
Símbols gràfics.
Classificació per lletres de referència.
El programa CADe_*SIMU.
L'aplicació CACEL de REEA.


TEMA 3: CIRCUITS AMB CONTACTORS.

En aquest tema es presenten una col·lecció de circuits. En ells es refereixen de manera detallada cadascun dels elements que els componen i es procedeix a la simulació del seu funcionament. L'objectiu és avançar de manera progressiva en el coneixement dels automatismes elèctrics en els quals intervenen contactors.

Comandament a impulsos d'un contactor.
Comandament a impulsos d'un contactor des de dos punts simultanis.
Comandament a impulsos d'un contactor des de dos punts alternatius, amb parada d'emergència.
Comandament d'un contactor per contacte permanent.
Comandament d'un contactor per contacte permanent amb senyalització de marxa.
Comandament d'un contactor per contacte permanent amb senyalització de marxa i tret del relé tèrmic.
Comandament d'un contactor per impuls momentani (marxa-paro).
Comandament d'un contactor per impuls momentani (marxa-paro), amb senyalització òptica i acústica.
Comandament d'un contactor per impuls momentani (marxa-paro). Execució no recomanable.
Comandament d'un contactor per contacte permanent i per impuls momentani.
Comandament d'un contactor per impuls momentani, amb enclavament.
Comandament d'un contactor a impulsos i per impuls momentani.
Comandament d'un contactor per contacte permanent des de dos punts (commutada).
Comandament d'un contactor per contacte permanent o comandament si es dona una condició externa.
Dos motors dependents per l'actuació del relé tèrmic.
Dos motors amb automanteniment dependent entre tots dos.
Dos motors amb senyalització òptica individual i senyalització acústica conjunta per a tret dels relés tèrmics.
Dos motors amb enclavament d'un sobre l'altre en la connexió i independència en la desconnexió.
Dos motors amb enclavament d'un sobre l'altre en la connexió i en la desconnexió.


TEMA 4: CIRCUITS AMB INVERSORS.

En aquest tema es presenten una col·lecció de circuits. En ells es refereixen de manera detallada cadascun dels elements que els componen i es procedeix a la simulació del seu funcionament. L'objectiu és avançar de manera progressiva en el coneixement dels automatismes elèctrics en els quals intervé la inversió de gir d'un motor.

Inversor amb comandament a impulsos.
Inversor amb comandament a impulsos. Enclavament elèctric entre contactors.
Inversor amb comandament a impulsos. Enclavament elèctric entre polsadors (representació 1).
Inversor amb comandament a impulsos. Enclavament elèctric entre polsadors (representació 2).
Inversor amb comandament a impulsos. Enclavament elèctric entre polsadors i enclavament mecànic.
Inversor amb comandament a impulsos. Enclavament elèctric entre polsadors i limitació de recorregut mitjançant interruptor de posició.
Inversor amb comandament mitjançant selector de 3 posicions (I-0-II), enclavament elèctric entre contactors i bolet parat emergència.
Inversor amb comandament per impuls momentani amb enclavament elèctric entre contactors i enclavament mecànic.
Inversor amb comandament per impuls momentani amb enclavament elèctric entre polsadors i enclavament mecànic.
Moviment de vaivé continu. Comandament per polsadors i finals de carrera.


TEMA 5: CIRCUITS AMB TEMPORITZADORS.

En aquest tema es presenten una col·lecció de circuits. En ells es refereixen de manera detallada cadascun dels elements que els componen i es procedeix a la simulació del seu funcionament. L'objectiu és avançar de manera progressiva en el coneixement dels automatismes elèctrics en els quals intervenen temporitzadors.

Temporitzador al treball segons seqüència 1. Comandament per interruptor.
Temporitzador al treball, comandament per botonera M-P.
Temporitzador al treball, comandament per botonera M-P i relé auxiliar.
Temporitzador al treball segons seqüència 2. Comandament per interruptor.
Temporitzador al treball segons seqüència 3. Comandament per interruptor.
Connexió de dos motors transcorregut un temps prefixat.
Desconnexió d'un motor transcorregut un temps després d'obrir l'interruptor.
Retenció de la connexió d'un motor després d'establir-se la tensió després d'una absència (protecció microcorts. Opció 1).
Retenció de la connexió d'un motor després d'establir-se la tensió després d'una absència (protecció microcorts. Opció 2).
Temporitzador al repòs segons seqüència per a dos motors. Comandament mitjançant polsadors.
Temporitzador al repòs segons seqüència per a dos motors. Comandament mitjançant interruptor.
Intermitent, comandament per interruptor.
Connexió i desconnexió diferides.
Inversió de gir automàtica amb temporitzador de temps de gir i temporitzador de temps de parada en el canvi.
Semàfor.


TEMA 6: ESQUEMES BÀSICS. TELESQUEMARIO

Protecció contra funcionament monofàsic. Fusibles amb percutor.
Arrencada directa d'un motor monofàsic.
Arrencada d'un motor de debanaments partits (part-*winding).
Arrancador estavella-triangle.
Arrancador estatòric. Contactors de diferent calibre.
Arrancador estatòric. Contactors d'igual calibre.
Arrencada d'un motor de 2 velocitats d'enrotllaments separats.
Arrencada d'un motor de 2 velocitats en connexió Dahlander.
Arrancador rotòric de 3 temps. Motor d'anells.
Equip de seguretat. Inversor de xarxes.


TEMA 7: AUTÒMATS PROGRAMABLES.

L'autòmat en una estructura d'automatismes.
Realització d'un automatisme.
Composició d'un autòmat programable.
Altres elements.
Llenguatges de programació d'autòmats.
Panells d'operació.
Scada.
Relés programables.

Impartit per

Emilio Carrasco Sánchez

Ingeniero Tècnic industrial. Especialitat Electricitat.
Tècnic superior de Prevenció de Riscos Laborals, especialitat seguretat industrial.
Exercici lliure de la professió des de 1.993.
Formador en múltiples col·legis professionals de tota Espanya.
Tutor en línia de la plataforma e-learning de COGITI on ha tutoritzat més de 1500 hores de formació.

Observacions

Consulta més informació i formalitza la teva inscripció clicant aquí.