4 de setembre de 2023
COMUNICAT

Benvolgut company,
Benvolguda companya,

Amb la voluntat de millora contínua per tal de facilitar la feina dels col·legiats, després d’uns mesos de la posada en marxa de la nova versió de Tecnovisat, s’ha implementat una millora en el mòdul d’inserció de la marca d’aigua (MdA) per estalviar temps en el procés de visat.

D’aquesta manera es pot escollir si es vol que la MdA aparegui a totes les pàgines o només en una:

Si s’escull col·locar el segell a cada pàgina és important tenir present que només es permet una única orientació per a totes les pàgines de document que correspondrà amb la darrera posició triada.

A partir d’aquí, el menú és força intuïtiu i permetent ubicar la MdA allà on es vol a cada pàgina:

Un cop indicada la situació de la marca d’aigua al document, cal clicar en “desar posició” i sol·licitar el procés.

També es pot establir una pàgina de referència, la qual servirà per ubicar el segell en totes les pàgines. Si fos necessari, només caldria modificar la ubicació en alguna pàgina puntual.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, pots posar-te en contacte amb els Serveis Tècnics del Col·legi.

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats