21 de desembre de 2023
Comunicat

Benvolgut company,
Benvolguda companya,

Tal i com ja es va informar al butlletí del proppassat 14 de desembre, s’ha aprovat la nova Instrucció DGI 12/2023 sobre condicions i procediment a seguir, en matèria de seguretat industrial, per posar en servei les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques que s’acullin al règim de compensació d’excedents en baixa tensió. Si bé s’estan preparant accions formatives al respecte, t’informem que a partir del dia 1 de gener s’aplicaran els següents canvis al Servei de Visats:

  • Obligatorietat d’incorporació d’aquesta disposició reglamentària a l’apartat compliment normatiu de qualsevol projecte d’instal·lació afectat per la Instrucció.

Es prepararà una incidència tipus per comunicar als col·legiats la necessitat d’esmenar els seus projectes quan no es compleixi amb algun dels dos supòsits anteriors.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, pots posar-te en contacte amb els Serveis Tècnics.

Ben cordialment,

Consulta la instrucció

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats