18 d'abril de 2023
Noves propostes

Presencial i videoconferència
Més informació i inscripció a l’enllaç

Del 18 d’octubre de 2023 al 27 de març de 2024
Dimecres de 16 a 20 h.
Preu col·legiats: 720
Preu precol·legiats: 720
Preu no col·legiats: 900
Preu col·legiats internet: 720
Preu precol·legiats internet: 720
Preu no col·legiats internet: 900

Programa:

1.-Introducció. Regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments a Catalunya.

2.- La Llei de prevenció i seguretat en cas d’incendi a les activitats, establiment, edificis i infraestructures.

3.- Interpretació de plànols.

4.- Construcció i estructures edificatòries. Tipus d’estructures segons els elements i els materials que les formen exercici de construcció i estructures edificatòries.

5.- Hidràulica bàsica. Exercici de revisió de conceptes hidràulica.

6.- Conceptes bàsics de fisico-química. Teoria del foc. Les reaccions de combustió. Les explosions. Tipus de foc.

7.- El risc d’incendi. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d’incendi. Exercici d’aplicació de les fórmules de càlcul de la càrrega de foc.

8.- Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació de la reacció i resistència al foc. Certificats d’assaigs de reacció i resistència al foc. Marcatge CE dels productes de la construcció: Normativa de referència. Exercici d’aplicació d’anàlisi de certificats.

9.- Protecció passiva. Protecció estructural i sectorització. Intumescències. Panells resistents al foc. Morters. Exercicis d’aplicació: realització de càlculs segons els annexos B, C, D, E i F del CTE DB SI.

10.- Protecció activa: RIPCI. Identificació, components i funcionament. Condicions d’ús i manteniment. Exercici d’aplicació de protecció activa: detecció / BIEs / hidrants. Protecció activa: abastament d’aigua i sistemes de ruixadors automàtics d’aigua. Exercici d’aplicació protecció activa: instal·lació de ruixadors d’aigua.

11.- Ventilació. Control i evacuació de fums. Exercici d’aplicació de sistemes de control de fums i temperatura. 

12.- Senyalització de les vies d’evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d’emergència

13.- Llei d’Ordenació de l’edificació. Els procediments administratius en l’edificació. Els agents de l’edificació. Funcions i responsabilitats.

14.- Les reglamentacions de seguretat en cas d’incendi anteriors al CTE. Períodes de vigència.

15.- El Codi Tècnic de l’Edificació: DB SI i DB SUA. Exercici d’aplicació del CTE.

16.- El Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. Exercici d’aplicació del RSCIEI.

17.- L’Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l’Ajuntament de Barcelona.

18.- Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d’incendis publicades o reconegudes per l’Administració.

 

 

El curs és d’una durada de 96 hores, de les quals 51 seran presencials i la resta seran complementades amb casos pràctics i lectures (51 hores presencials i 45 hores no presencials).  

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats