30 de novembre de 2023
Comunicat
Entrada en vigor del Decret 192/2023, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

Benvolgut company,
Benvolguda companya,

Tal i com ja es va informar al butlletí del proppassat 9 de novembre, l’entrada en vigor del Decret 192/2023, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, suposa un canvi transversal en la tramitació de totes les instal·lacions dins l’àmbit de la seguretat industrial. Si bé s’estan preparant accions formatives al respecte, t’informem que a partir del dia 4 de desembre s’aplicaran els següents canvis al Servei de Visats:

  • Obligatorietat d’incorporació d’aquesta disposició reglamentària a l’apartat compliment normatiu de qualsevol projecte d’instal·lació afectat pel Decret.
  • Obligatorietat d’incorporació d’aquesta disposició reglamentària i més en concret allò establert a l’article 9, per la Memòria Tècnica Simplificada (MTS) de qualsevol instal·lació en ús NO inscrita al RITSIC, (l’Annex I del Decret deroga la Instrucció 1/2015).

Es prepararà una incidència tipus per comunicar als col·legiats la necessitat d’esmenar els seus projectes quan no es compleixi amb algun dels dos supòsits anteriors.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, pots posar-te en contacte amb els Serveis Tècnics.

Ben cordialment,

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats