9 de maig de 2024
L’Ajuntament de Barcelona aprova la modificació dels Annexes de l’OMAIIAA

Benvolgut,

Benvolguda

En data 9 de maig s’ha publicat al BOPB l’anunci de l’aprovació definitiva de la modificació dels Annexes de l’OMAIIAA en aplicació de la Llei 18/2020 de facilitació econòmica. Aquesta modificació també es fa efectiva en paral·lel a la digitalització del tràmit de les activitats a Barcelona. Els canvis indicats tenen una gran transcendència donat que per fi s’harmonitzen els règims d’intervenció administrativa a tota Catalunya.

Per tant, els annexes regulats per l’OMAIIAA així com les seves tramitacions es duran a terme de la forma següent:

 • Annexes I i II → El principal canvi implantat s’aplica a la tramitació dels expedients que passarà a ser totalment digital. La intervenció municipal romandrà idèntica a com es feia fins ara (segons Llei 20/2009 i Llei 11/2009 per les recreatives).
 • Annex III → es subdividirà en tres tipologies:
  • Annex III.a → Comunicació amb certificació de l’entitat de control. Per aquestes comunicacions s’haurà de presentar projecte i certificat signats per tècnic competent, així com la certificació amb qualificació favorable per part d’una EAC. Les activitats incloses en aquesta tipologia seran les següents:
   • Activitats amb risc d’incendi (harmonitzant l’article 4 de l’ORPCI i els Annexes I i II de la Llei 3/2010).
   • Activitats ambientals de l’Annex III de la Llei 20/2009
  • Annex III.b → Comunicació amb projecte i certificat tècnic signat per tècnic competent (s’ordenen els annexes de l’OMAIIAA en base als seus CCAE d’acord amb la Llei 18/2020)
  • Annex III.c → Comunicació amb certificat tècnic signat per tècnic competent (s’ordenen els annexes de l’OMAIIAA en base als seus CCAE d’acord amb la Llei 18/2020). Amb aquest canvi, desapareix l’antic Annex III.3 (assabentat d’activitat) i a partir d’ara, aquestes activitats es tramitaran aportant un certificat signat per tècnic competent.

Recordem que per a aquells col·legiats que tinguin contractada a través del Col·legi la pòlissa de responsabilitat civil professional modalitat I, la documentació signada per tècnic competent requerirà control col·legial (visat o registre de verificació documental) per a la cobertura de la mateixa.

Tal i com s’indicava, l’Ajuntament també posa en marxa la plataforma de gestió digital e-activitats a través de la qual i en base a una cerca guiada, s’obtindrà un document (Consulta Prèvia) que recollirà les afectacions, tràmits i/o informes previs que afectin a l’activitat (certificat de compatibilitat amb els plans d’usos, informe previ d’incendis, etc). Només per les activitats tramitades per aquesta via, aquests informes complementaris també es podran tramitar per via digital. Un cop generada i obtinguda tota la documentació necessària per realitzar el comunicat de l’activitat, a través d’aquest mateix portal, es podrà realitzar el tràmit digitalment (aportant la Consulta Prèvia inicial). Podeu accedir a l’e-activitats en aquest enllaç.

Les activitats que estiguin en curs, podran acabar la seva tramitació per la mateixa via en què es van iniciar, o bé canviar al nou sistema.

Consulta aquí la Memòria justificativa de la Modificació Annexes de l’OMAIIAA en aplicació de la Llei 18/2020, de 28 de desembre de 2020, de facilitació de l’activitat econòmica i la modificació dels Annexos de l’OMAIIAA.

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats