1 de març de 2024

Benvolgut,

Benvolguda,

En la reunió de la Junta de Govern del 28 de febrer s’ha acordat la convocatòria de la Junta General Extraordinària, que compta amb l’ordre del dia següent:

  1. Deliberació i aprovació, si escau, del projecte de modificació estatutària parcial, presentat per la Junta de Govern, dels articles 26, 37, 39, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 62.
  2. Autoritzar a la Junta de Govern per tal que, sense variar l’esperit dels articles aprovats a la Junta General, efectuï les modificacions que siguin necessàries per a la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals, depenent de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Documentació relativa a la Junta General Extraordinària

Convocatòria de Junta General Extraordinària: català / castellà.

Projecte de Modificació parcial dels estatuts.

Memòria justificativa del projecte de modificació dels estatuts.

Votació telemàtica i emissió en directe

Aquells col·legiats que així ho prefereixin podran votar telemàticament a partir de les 9 del matí del dia 17 d’abril. S’habilitarà un sistema que permetrà emetre el vot en línia i expressar així la seva opinió sobre la proposta de reforma d’estatuts que es plantejarà en aquesta junta. Pròximament es donaran a conèixer més detalls sobre com efectuar el vot electrònic.

Per poder exercir el dret a vot telemàtic és imprescindible tenir actualitzat el correu electrònic i el número de telèfon mòbil. Es poden comprovar les dades i actualitzar-les a través de l’àrea privada.

A més, s’emetrà en directe a través de la plataforma Zoom, de manera que tothom que no sigui present a la sala podrà seguir el desenvolupament a través d’Internet i votar telemàticament després del torn de preguntes corresponent. El dia de la Junta ho podreu seguir aquí amb les credencials que trobareu aquí.

Consulta tota la informació

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats