26 de març de 2024
Comunicat JGO

Benvolgut,

Benvolguda,

En la reunió de la Junta de Govern del 20 de març s’ha acordat la convocatòria de la Junta General Ordinària el pròxim 18 d’abril a les 19.00 h, és a dir, en el mateix dia que la Junta General Extraordinària que se celebrarà a les 20.00 h.

La Junta

L’ordre del dia és el següent:

  • Examen i aprovació, si procedeix, de la gestió de la Junta de Govern, del compte de resultats de l’exercici 2023 i del balanç tancat el 31 de desembre de 2023.
  • Examen i aprovació, si procedeix, de les propostes que hi figurin en l’ordre del dia i s’hagin presentat d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 29 que es reprodueix tot seguit: “Fins cinc dies hàbils abans de la celebració de la Junta General Ordinària es podran presentar propostes, autoritzades almenys amb la signatura de 35 col·legiats, en l’ús dels seus drets col·legials, per ser debatudes i, si procedeix, aprovades per la Junta General”.
  • Precs i preguntes.

Documentació relativa a la Junta General Ordinària

Convocatòria de Junta General Ordinària: català / castellà.

Memòria d’activitats del Col·legi al 2023.

Comptes anuals.

Informe d’auditoria.

Revisió de comptes.

Votació telemàtica i emissió en directe

Aquells col·legiats que així ho prefereixin podran votar telemàticament a partir de les 9 del matí del dia 17 d’abril. S’habilitarà un sistema que permetrà emetre el vot en línia i la participació sobre els temes plantejats en aquesta junta. Pròximament es donaran a conèixer més detalls sobre com efectuar el vot electrònic.

Per poder exercir el dret a vot telemàtic és imprescindible tenir actualitzat el correu electrònic i el número de telèfon mòbil. Es poden comprovar les dades i actualitzar-les a través de l’àrea privada.

A més, s’emetrà en directe a través de videostreaming, de manera que tothom que no sigui present a la sala podrà seguir el desenvolupament a través d’Internet i votar telemàticament després del torn de preguntes corresponent. El dia de la Junta ho podreu seguir aquí.

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats