18 d'abril de 2023
Informació sobre exercici per compte pròpia en serveis d’enginyeria

Benvolgut company,

D’acord amb les dades col·legials, consta que et vas habilitar al Servei de Visat presentant una declaració mitjançant la qual manifestaves que facturaries per sota del salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual, extrem que et permetia l’accés al Servei de Visat sense necessitat d’acreditar l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social o, alternativament, a la Mutualidad de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI), en la mesura que el teu exercici no es consideraria habitual en aquell moment.

En aquest sentit, t’informem que, des de l’1 de gener de 2023, és vigent un nou sistema de cotització dels treballadors per compte pròpia o autònoms que estiguin en el RETA.

La cotització al RETA s’efectuarà en funció dels rendiments anuals nets obtinguts pels treballadors per compte pròpia en exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals, havent d’escollir la base de cotització mensual que correspongui en funció de la seva previsió de rendiments nets anuals, dintre de la taula general, fixada en la legislació i limitada per una base mínima de cotització en cadascun dels seus trams i per una base màxima en cada tram per a cada any.

No obstant això, s’estableix la possibilitat d’escollir una base de cotització dintre d’una taula reduïda per a aquells autònoms que prevegin que els seus rendiments vagin a ser inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual.

En conseqüència, a partir de la vigència del nou sistema de cotitzacions del RETA i en la mesura que existeix una taula reduïda per a aquells autònoms que prevegin que els seus rendiments vagin a ser inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual, semblaria que  tothom hauria d’estar donat d’alta, ja sigui al RETA o a la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI), amb independència de l’import de rendiments econòmics nets; per tant, ja no semblaria viable la pràctica, fins ara acceptada, que un autònom que facturés per sota del salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual, no estava subjecte a l’obligació d’estar donat d’alta en el RETA. No obstant això, caldrà veure com els tribunals resolen aquesta qüestió quan es vagin plantejant aquests casos amb aquest nou escenari.

Et facilitem aquesta informació per tal que valoris l’adequació de la teva situació a la nova legislació.

T’adjuntem la Guia elaborada pel Col·legi sobre el nou sistema de cotització del RETA, així com la informació del nou sistema de quotes de MUPITI:

– Guia elaborada pel Col·legi sobre el nou sistema de cotització del RETA

Nou sistema de quotes de MUPITI

MUPITI professional

En cas que necessitis aclariments, et pots posar en contacte amb el Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi (saj@ebcn.cat).

Salutacions,

Més informació

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats