2 de juliol de 2024
COMUNICAT

Benvolgut company,
Benvolguda companya,

En relació al visat dels vostres treballs professionals, us volem recordar que al nostre web trobareu models de contracte i de fulls d’encàrrec que podeu utilitzar per formalitzar els vostres encàrrecs professionals que inclouen l’apartat de petició expressa de visat per part dels clients, donant així compliment al que estableix l’article 13.1 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals (afegit per l’article 5 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici).

Tenir confirmació fefaent per part dels clients és fonamental i ens consta que alguna administració ha començat a demanar-ne aquesta evidència documental.

Al següent enllaç de la nostra web trobaràs els citats models:

https://documentacio.enginyersbcn.cat/coneixement/docs/serveis-juridics/contractes

Aprofitem per recordar-te l’enllaç on trobaràs recursos professionals: programari tècnic, consulta normes UNE, correu corporatiu…

https://enginyersbcn.cat/serveis/serveis-tecnics/recursos-professionals/

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, pots posar-te en contacte amb els Serveis Tècnics del Col·legi.

Cordialment,

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats