27 de setembre de 2023

Benvolgut,
Benvolguda,

Temps enrere vas formar part del Col·legi, per aquest motiu ens posem en contacte amb tu per informar-te que a partir de l’1 d’octubre i fins al 15 de novembre de 2023 tens l’oportunitat de tornar a unir-te a ENGINYERS BCN amb una promoció especial.

Drets d’entrada gratuïts (estalvi de 150€)

15% de descompte en formació

Paquet d’eines CYPE

Darreres novetats al Col·legi:

I seguim sempre en procés de millora.

Col·legia’t!

Et recordem que la normativa vigent disposa que la col·legiació és un requisit necessari per a l’exercici de la professió, tant per compte propi com per compte d’altri (article 38.1 de la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; article 3.2 de la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals; article 7.1 dels Estatuts Generals dels Col·legis Oficials de Perits i Enginyers Tècnics Industrials, aprovats pel Reial Decret 104/2003, de 24 de gener). Aquesta col·legiació obligatòria és exigible amb independència que el professional requereixi o no visar els seus treballs professionals en el col·legi professional corresponent.

La Generalitat de Catalunya pot exercir la seva potestat disciplinària, en el cas de professionals que tinguin l’obligació d’estar col·legiats i no la compleixin (article 15.2 de la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig). Aquest fet està tipificat com a infracció molt greu i pot ésser objecte d’una sanció de multa d’ entre 5.001 euros a 50.000 euros.

MÉS INFORMACIÓ A

colegiacio@ebcn.cat

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats