20 de desembre de 2023
Comunicat

Benvolgut company,
Benvolguda companya,

Durant els últims anys, el Col·legi ha aconseguit unes primes   anuals competitives de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional. De cara al 2024, el Col·legi ha treballat en aquesta mateixa línia, però les circumstàncies del mercat assegurador ha implicat un augment contingut de les primes que ha estat provocat, entre altres causes:

– Els increments de primes deguts a la pujada de l’IPC
– L’increment dels costos de materials de la construcció
– La situació actual i difícil del mercat assegurador

Hem de recordar que,  tenint present les condicions particulars incloses en l’Assegurança del Col·legi, les primes de la pòlissa continuen sent més econòmiques i avantatjoses que la resta de pòlisses de responsabilitat civil professional individual disponibles al mercat. La nostra pòlissa, a més, ofereix unes cobertures més difícils d’aconseguir que de manera individual.

Al mes de febrer de 2024 es girarà el rebut per l’import corresponent a la prima de la cobertura que teniu contractada. En cas que vulgueu realitzar algun canvi, cal que ho comuniqueu al Col·legi mitjançant aquest imprès abans del 29 de desembre de 2023.

NOTA: Un canvi de l’import de cobertura a la baixa, però, té els seus efectes (la companyia asseguradora pren en consideració la cobertura contractada en el moment de rebre la reclamació, no en el moment que es va efectuar l’acte professional).

A més a més, cal tenir en compte:

  • La cobertura de la pòlissa en la Modalitat I requerirà control col·legial (visat, RVD o IIT) en determinats treballs professionals detallats en el condicionat de la pòlissa, i aquest hagi estat emès pel nostre Col·legi i no en altres.
  • Els col·legiats certificats com a experts pel Col·legi segons la certificació acreditada per ENAC tindreu un descompte del 7% en totes les primes de la Modalitat I. Més informació de la nostra certificació: https://certificacioprofessional.cat.
  • En cas de cessar l’activitat (de no exercir) com a enginyer tècnic industrial, enginyer graduat, perit industrial o enginyer tècnic en disseny industrial i en cas d’atur o de jubilació, la pòlissa col·lectiva disposa d’un grup especial per quedar cobert sense satisfer la prima anual. Cal comunicar aquesta situació abans del 29 de desembre de 2023 (podeu consultar al Col·legi si la vostra situació professional us permet accedir-hi).
  • La baixa en l’assegurança de responsabilitat civil professional o la baixa col·legial (que fa perdre la condició d’assegurat) suposa que el professional perd la retroactivitat il·limitada i no quedarà cobert per les feines que va fer anteriorment a la baixa. Igualment recordar que la Llei estableix l´obligació de disposar d´una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos de responsabilitat de l´exercici de la professió. (art.-9 de la Llei 7/2006).

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, pots posar-te en contacte amb el Col·legi.

Ben cordialment.

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats